...

Allmänna villkor och integritetspolicy

1. INLEDNING
Dessa villkor reglerar förhållandet (“Avtalet”) mellan (“Kunden”) och Artend Webbyrå, organisationsnr: 861121-8119, och gäller samtliga avtal som ingåtts mellan Artend Webbyrå och Kunden. Med benämningarna vi, våra, vårt och oss nedan avses Artend Webbyrå.

2. TJÄNSTEN
Avtalet specificerar tjänsten med Kunden. Tjänsten är juridiskt bindande när det föreligger ett godkänt avtal eller en bekräftad order (“Avtalet”).

3. ARTEND WEBBYRÅ’s ANSVAR
Artend Webbyrå ska efter bästa förmåga samt i rätt tid leverera tjänst enligt Avtalet till Kunden.

4. KUNDENS ANSVAR
Kunden förbinder sig att följa svensk lagstiftning. Kunden ansvarar för att innehåll på sin webbplats och i digitala kanaler inte gör intrång i tredje parts rättigheter, på annat sätt bryter mot svensk lagstiftning eller orsakar allvarlig skada eller är uppenbart oförsvarlig ur etisk synpunkt. Kunden ansvarar för säker hantering av användarnamn och lösenord. Kunden ansvarar själv för att ta del av vårt arbetes resultatrapport genom att logga in på sitt respektive konto så som Facebook Ads Manager, Google Ads konto eller Google Search Console konto (beroende på avtalad tjänst).

5. FORCE MAJEURE
Om Artend Webbyrå förhindras att fullgöra sina åtaganden enligt dessa villkor av omständighet som Artend Webbyrå ej kunnat råda över, såsom eldsvåda, blixtnedslag, beslag, hackingattacker (såsom överbelastningsattacker) samt fel eller försening i tjänsten från Artend Webbyrå’s underleverantör, ska detta utgöra befrielsegrund för Artend Webbyrå som medför befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder.

6. PRISER
Samtliga priser anges i svenska kronor exklusive moms i Avtalet. Artend Webbyrå tillämpar inte öppet köp. Artend Webbyrå tillämpar ej heller ångerrätt för företag (enligt svensk lagstiftning).

7. AVGIFTER & BETALNINGSVILLKOR
Betalningsvillkoren är enligt Avtalet och fakturavillkoren. Kunden ska omgående, dock senast 7 dagar efter fakturadatum, meddela Artend Webbyrå om en faktura anses felaktig. I annat fall gäller fakturan. Kunden ansvarar för att Artend Webbyrå har tillgång till korrekt och effektiv och nuvarande kontaktinformation såsom faktureringsadress och e-postadress. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt lagstadgad påminnelseavgift. Vid utebliven betalning kan ärendet lämnas till inkasso eller Kronofogden och ytterligare avgifter kan tillkomma Kunden. Tjänsten som Artend Webbyrå levererar till Kunden kan komma att spärras tills dess att full betalning skett. Periodavgifter debiteras även vid spärrad tjänst.

Om en tjänst helt eller delvis inte kan levereras på grund av Kundens bristande eller försenade medverkan äger Artend Webbyrå rätt att fakturera Kunden ett belopp som motsvarar ett belopp som om tjänsten kunnat levereras i sin helhet i enlighet med Avtalet. Exempel på Kundens bristande eller försenade medverkan kan vara att kunden inte går att kontakta, att kunden inte svarar på mail eller telefon, att kunden inte skickar nödvändiga inloggningsuppgifter och/eller information som Artend Webbyrå behöver för att utföra tjänsten. Om Kunden inte har utnyttjat tjänsten enligt avtalet, oavsett anledning, befriar detta inte Kunden från full betalningsskyldighet. Försenad betalning är att betrakta som att Kunden inte fullgör sina betalningsförpliktelser och därmed äger Artend Webbyrå rätt att häva Avtalet eller vidhålla det och vidta nödvändiga åtgärder.

8. ÖVRIGT ANSVAR
Artend Webbyrå kan inte i något fall hållas ansvariga för förluster orsakade av försening av någon del av Artend Webbyrå’s tjänster. Inte heller kan Artend Webbyrå hållas ansvarig för driftsförlust, förlorad inkomst, felaktigt spenderad annonsbudget hos t.ex. Google, Facebook eller andra annonsnätverk, följdskador eller andra indirekta förluster. Artend Webbyrå kan inte heller hållas ansvarigt för skada som vållats av Artend Webbyrå’s tjänster som t.ex. dataförlust, skada på mjukvara eller nedtiden för webbplatser och IT system. Artend Webbyrå är inte ansvariga för ev. förseningar och /eller problem och komplikationer om Kunden eller tredjepart utan att informera Artend Webbyrå genomför förändringar i domännamn, annonskontot, webbsidor eller länkar.

Vid produktion av webbplats, landningssidor eller vissa installationer kommer följande läggas längst ner på samtliga sidor: “Artend Webbyrå” och kommer att vara länkad till artend.se. Artend Webbyrå får referera till uppdraget i sin egen marknadsföring och dylikt.

9. GILTIGHET OCH ÄNDRING
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare.

10.REFERENSER
Artend Webbyrå äger rätten att publicera utfört arbete, projekt och analyser (oavsett om det görs kostnadsfritt eller mot betalning) i form av produkter, material och logotyp som referens på artend.se

11. GDPR
Den 25 maj 2018 trädde GDPR (General Data Protection Regulation) i kraft.

GDPR är en lag som gäller alla EU länder och innebär ökat skydd för privatpersoners integritet. Det innebär att vi som företag måste informera och inhämta ditt samtycke till att vi hanterar dina personuppgifter. För att du ska kunna få aktuell information om vårt arbete sparar vi de uppgifter som du själv lämnar såsom namn, adress, telefonnummer och personnummer. Artend Webbyrå värnar om din integritet och kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till en tredje part. Däremot kan vi komma att använda dina personuppgifter i samarbete med en av våra partners i syfte att kunna kommunicera med dig. Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar. Kontakta i det fallet: info@artend.se

12. TVIST
Vid tvist som uppkommer i anledning av dessa allmänna villkor ska talan väckas vid Jönköpings Tingsrätt. Svensk lag ska tillämpas på dessa allmänna villkor.

13. AVTALSDOKUMENTENS INBÖRDES ORDNING
Avtalstexterna ska ha företräde enligt följande ordning: Allmänna avtalsvillkor, Tjänstebeskrivningen i Avtalet, Personuppgiftsbiträdesavtal, Mail, Telefon, Övriga kommunikationsvägar.